مهدی صالح کرمانی

مهدی صالح کرمانی

متولد 1358 تهران

فیلم ها :

دوزیست

بنفشه آفریقایی

جمشیدیه

 شبی که ماه کامل شد

 شکستن همزمان بیست استخوان

 من می ترسم 

درساژ

عرق سرد

بارکد

ارغوان

بدون مرز

 با دیگران

 چند متر مکعب عشق

 ساکن طبقه وسط

آقا یوسف

و این آسمان آبی

پرسه در مه

سنگ او

 شبانه روز

 زمانی برای دوست داشتن

 

هنر ایده بنیان